Misja | Strona główna / O projekcie / Misja

Laboratorium Designu i Sztuki to całoroczna, profesjonalna oferta edukacyjna, wyróżniająca się interaktywnymi i nowoczesnymi metodami pracy. Narzędziem jest design, który reprezentuje to co współczesne, innowacyjne i otwarte na człowieka. Obejmuje edukację kulturalną, rzemieślniczą i biznesową, dedykowaną różnym grupom społecznym. Celem jest integracja, pobudzanie wrażliwości, stymulowanie kreatywności oraz przedsiębiorczości. W ramach laboratorium można rozwinąć kompetencje artystyczne i biznesowe. Szczególny nacisk kładziemy na kreatywne korzystanie z dawnych technik rzemieślniczych, przy jednoczesnym doskonaleniu metod posługiwania się nowymi technologiami. Znajomość narzędzi edukacyjnych i sprawne posługiwanie się nimi sprzyja zacieśnianiu więzi społecznych, podnoszeniu kompetencji i przeciwdziałaniu wykluczeniom. Docieramy do beneficjentów poprzez udostępnienie atrakcyjnej oferty odpowiadającej ich potrzebom. Wartością dodaną jest stworzenie sieci kontaktów
i bazy beneficjentów.

Program Laboratorium stanowi spójną, kompleksową koncepcję opartą na doświadczaniu i kreowaniu kultury, upowszechnianiu dostępu do niej szerokiej grupy odbiorców. Promując nowoczesne metody komunikacji, dąży do przełamywania schematów myślenia. Laboratorium budzić będzie ducha przedsiębiorczości, który czerpie przede wszystkim z praktyki, interakcji oraz wymiany doświadczeń. Ze względu na swoją rolę, Laboratorium jest adresowane do szerokiego grona odbiorców. W sposób szczególny działania są kierowane do mieszkańców obszaru rewitalizowanego Nadodrza oraz osób, dla których design i aktywność kulturalna jest ważnym elementem codziennego życia. Planujemy uruchomić pięć głównych pracowni, w których uczestnicy będą uczyć się podstaw projektowania i rzemiosła, a także doskonalić posiadane już umiejętności, pozyskiwać nowe kompetencje i wymieniać się doświadczeniami z prowadzącymi oraz pozostałymi uczestnikami.